Ald papier ophelje

Woansdei wurdt it âld papier ophelle. Omrin sil jûns mei help fan frijwilligers de bakken leegje. Fan de oarloch ôf (’46) wurdt it papier yn ús doarpen garre. Earst diene de bern dat mei karren en kroaden. En no docht Omrin it. Der wurdt dus al 65 jier âld papier ophelle.