Ald papier ophelje

Woansdei wurdt foar it earst op de nije wize âld papier ophelle. It skema fan âld papier hat eltsenien yn ’e bus krigen, mar stiet ek op de site en yn de Linepraat. Ferjitte jim net om de kontainer foar 17.30 oere oan de dyk te setten?