Ald papier ophelje

Sneon is it safier
Dan komme se wer lâns foar jo âld papier
Set it foar njoggen oere by de dyk
Doarpsbelang en skoalle krije der jild foar, en jim binne it âld papier kwyt.