Ald papier ophelje

Sneon komme se wer del om it âld papier op te heljen. Sette jim it foar njoggen oere klear oan de dyk? Fan de opbringst hawwe ferskate partijen in soad wille.