Ald papier

Troch dat de âldpapierwein te lyts wie, koe net alles mear mei.
Hjoed wurd it lêste ophelle.
It giet om it part fan de Haedstrjitte (iepenbrutsen) oant de Prinsetún.