Ald papier

Sneon wurdt it âld papier ophelle, ek al is it skoalfakânsje. Sette jim it foar njoggen oere klear oan de dyk?