Ald izer aksje kuorbalferiening

Kuorbalferiening Mid-Fryslân Reduzum hâldt 21 maart o.s. in âld izer aksje.
Moarns wurdt it ophelle yn de trije doarpen. De opbringsten binne foar KV Stânfries.