Ald izer aksje

Kommende sneon organisearret kuorbalferiening Mid-Fryslân al wer foar de tredde kear in âld izer aksje. Frijwilligers fan de kuorbalferiening komme moarns by de doarren del yn Reduzum, Idaard en Friens om al it âld izer op te heljen.