Ald en nij Reduzum

Us doarp is mei de jierren in soad feroare. Sa binne der op ‘e buorren in soad wennings ferdwûn, en dêr’t je eartiid mei de boat oant yn sintrum farre koene, stean no auto’s.
Aede van der Veen lit fan in oantal âlde doarpsgesichten sjen hoecht it der no útsjocht.