Al wer in aai

It rieden fan de krekte datum is like dreech as it finen fan in earste ljipaai. In protte ynstjoerders fia de mail en op Facebook. Albertine Brinksma siet der it tichstby mei de datum en tiid. Foar dit gokje krige se fan redaksjelid Sietie Boersma in oarkonde en in swiet presintsje.