Aksje yn Reduzum, is reaksje yn Rwanda

Wiebe van Marrum giet yn maaie nei Rwanda. Hy sil dêr mei 6 oare kursisten fan it Friesland College Hout basisskoallen opknappe. Foardat de reis begjint, moat der al in hiel soad barre. Jild ynsammelje bygelyks. Want der moat materiaal foar foarsjennings komme. Yn Weg van… stiet alles oer dit projekt.