Aksje foar boekebus

Elk stie by skoalle te wachtsjen, mar der kaam gjin Sint
Wol ried de bibliobus foar, of wie dat in hint?
Want wol de Sint aanst in moai boek lêze
dan moat er net yn gemeente Boarnsterhim wêze!