Agridek Teatspartij

Snein 17 septimber is de Agridek teatspartij. Teatsen is in kombinaasje fan tennis en keatsen. Der wurdt keatst mei in tennisracket , of der wurdt tennist op it keatsfjild. It is mar hoe je it besjogge..
Alle (âld) ynwenners fan de trije doarpen kinne hjir oan meidwaan. Opjaan foar 14 septimber 19.00 oere by Janna Bokma.