Agenda update

De redaksje fan de Linepraat wol graach dat ferienings har jierplanning sa gau as mooglik oan har trochjouwe. Sadat dit yn de Linepraat en op ‘e site set wurde kin.