Age Tjalma sterkste man fan Friens

De Frienzer mannen binne sterk en net te benaud foar wetter, yn wat foar foarm dan ek. Reinwetter, it heart derby. Farre oer it wetter, allinich foar stoere keardels. Toarst, it bêste wetter is giel/wyt fan kleur. En somtiden moatte se ek wat wetter kwyt…