AED reanimatiecursus

Justerjûn hawwe 15 minsken har AED reanimaasje kursus behelle. Dizze kursus wie oanbean troch doarpsbelang. Der binne no al 65 offisjele boargerhelpferlieners mei sa’n sertifikaat yn it doarp.
Dizze minsken gean 1x per jier op werhelling. Guon dogge dat fia it wurk, mar in oantal ek fia in opfris kursus yn’t doarp. Dit is yn maart.