Adresboek Up to date

In soad minsken hawwe yn it ferline har mailadres trochjûn foar yn it adresboek. Mar kloppet dat adres noch wol? En wolle jim noch op dizze list stean bliuwe?
Wolle jim dizze, mar ek oare wizigings trochjaan oan redactie@reduzum.com