WhatsApp buurtpreventie

Jeroen van Dijk (06-51525180) heeft in opdracht van Dorpsbelang een groepsapp geopend onder de noemer Reduzum veilig. Als iemand dat wil dan kan men zich daar bij aansluiten. Deze app is bedoeld om vreemde situaties te signaleren en te melden.
Wat zijn de huisregels van Whatsapp buurtpreventie