Ach, in puntsje mear of minder

Sneon 20 febrewaris en moandei de 22ste sil tonielferiening Tusken Swin en Mûzel út Friens wer de planken op.
Oan dizze kostelike foarstelling sit dit jier ek in priis fêst foar de beste slachsin.
Meitsje de slachsin of: “Ynstitút Slank-O-Fit…..
Graach ynleverje by it Lokaaltsje.