Abe Kooiker keninklik ûnderskieden

Abe Kooiker hat fan boargemaster Ton Baas in lintsje krigen. Hy is lid wurden yn de Oarder van Oranje Nassau. Dit hat hy ferstjinne om’t er 28 jier sjauffeur en pompbetsjinner west hat by de frijwillige brânwacht fan Boarnsterhim.