Aanvragen Tsjerkefûns

Het Tsjerkefûns is een fonds van de hervormde PKN gemeente Reduzum – Idaerd c.a. Met het geld van dit het fonds wil de kerkenraad de sociale gemeenschappen in de dorpen Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum steunen en zo mogelijk versterken.
Nieuwe aanvragen kunnen voor 1 maart a.s. worden ingediend.