Aanvragen kerkfonds

Het Tsjerkefûns is een fonds van de hervormde PKN gemeente Reduzum – Idaerd c.a. Met het geld van dit fonds wil de kerkenraad de sociale gemeenschappen in de dorpen Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum steunen en zo mogelijk versterken.
Voor 2014 is een budget van 20.000 euro beschikbaar. Verenigingen, stichtingen, werkgroepen enz. kunnen voor 1 maart een beroep doen op het Tsjerkefûns.