Oan de fles

Hjir kriget it lam Pieterke in fles molke fan syn fersoargster Griet Hofstra. Pieterke is in wouterke, om’t memmeskiep dea is. Hy is al pear wiken âld en no’t er yn’t lân rint bringt Griet him noch pear kear per dei in fles iten.