Aaismytrekord ferbrutsen

It reinde aaien juster yn de Haedstrjitte. Jong en âld die mei oan de aaismyt- en fangwedstriid. It úteinlike rekord waard mei twa meter ferbrutsen. It nije rekord fan 37 meter stiet no op namme fan de winners Theunis Hoekstra en Jan Wiebe Riemersma.