Aaismyt rekord ferbrutsen

Ut en troch rekke in aai it rjochte paad kwyt en belâne sa yn it publyk. Mar úteinlik waard it rekord fan 23 meter royaal ferbrutsen. De ‘kuorkeballers’ Peter Tolsma en Alfred Postma setten it nije rekord op mar leafst 35 meter. In lytse ympresje.