Aaismyt rekord ferbrutsen

Mei 50 meter hawwe Peter Tolsma en Alfred Postma it aaismyt rekordferbrutsen.
In moai spektakelstik, dér’t út en troch ek wolris in aaike ferdwaalde en sa yn it publyk belâne.