Aaismiters pakke meters

It aaismytrekord dat op namme stiet fan de Frienzers Theunis Hoekstra en Jan-Wiebe Riemersma is yn de fjirde edysje stean bleaun. Winners fan 2011 binne Ale Wijnstra en Piter Alberda. By de jeugd wiene Hessel de Ree en Robin Sinnema de winners.