Aai smiters

Dat aai goed foar it hier is, wit Jeroen nei dizze jûn wol seker. Nei dat de aaigoai spesjalisten Julius Huistra en Hedzer Fennema as bêsten út de striid kaam binne, krige Jeroen de folle laach. Foto’s