7 of 4 doarpen?

Moarn is de 7-doarpentocht, lâns Reduzum, Friens, Jirnsum, Idaerd, Grou, Warten en Wergea. Foar de bern fan de TDS dy’t dat jusjes te fier fine is der in spesjaal oanbod dien troch it rayonhaad fan Reduzum.
As je starte yn Reduzum, mei it ek in 4-doarpentocht wurde, lâns de doarpen Friens, Grou en Jirnsum. Tink der wol om dat it briefke op skoalle ynlevere is. Starte fanôf 10 oere.