6 wiken geduld foar útspraak gruttere wynmûne

Oare jier is de wynmûne 25 jier yn bedriuw. Al jierren is de wynmûne groep warber foar ferfanging, in grutte wynmûne. Ferskate tûkelteammen hjiroer soarge derfoar dat juster de gemeente Ljouwert en provinsje Fryslân yn in koart pleit foar de rjochter stiene.
Besjoch de reportage fan Omrop Fryslân