50 jier!

Sarah, ien fan de driuwende krêften fan Reduzum.com, altyd op syk nei nijtsjes en ‘wetenswaardigheden’ wurdt hjoed 50 jier. Om it net te ferjitten siet der in pop foar de doar mei de tekst: in bril, in laptop, rimpels en griis hier, ús mem wurdt moandei 50 jier!