50 jier troud

Otto Boonstra en Ypy Bosma dogge, mei út namme fan har âlden, to witten dat hja fan doel binne te boaskjen op tiisdei 30 desimber moarns âlve ûre. Dat barde hjoed 50 jier ferlyn.