50 jier troud

Hjoed is it 50 jier ferlyn dat Germ van Essen en Ali Zondervan man-en-wiif waarden.