5 jier frije federaasje

Ut hiel Fryslân komt de jeugd al 5 jier lang om mei te dwaan oan de frije federaasjepartij yn Reduzum. Joke van Eenenaam is betinker fan dit barren. Wy sprutsen har tusken de 140 dielnimmers op it keatsfjild fan Reduzum.