40 jier skutjassen yn Idaerd

Hjoed begint der wer in nij seizoen skutjassen yn Idaerd. Foarige wike hawwe de leden in gesellige feest hân om it 40 jierrich jubileum te fieren. Mei in lekker buffet en in optreden fan Teake van der Mear wie it in tige slagge feestjûn.