Op syk nei dy!

Nei in jier gjin ROTO, is de toanielferiening OP SYK NEI DY!

Liket it dy leuk om dit jier (oktober 2021 o/m febrewaris 2022) op de planken te stean, jou dy dan gau op by Janna Bokma (0612091039) of mail nei toanielroto@hotmail.com.

Ek foar fragen, goeie ideeën of leuke ynjouwingen stean se altyd iepen.

Wy komme graach yn kontakt mei jo.