25 jierrich jubileum dragers útfeartferiening

Oare wike tiisdei, 19 maart, is de jiergearkomste fan útfeartferiening De Laatste Eer . Op dizze gearkomste sil ûnder oare oandacht jûn wurde oan it 25 jierrich jubileum fan de dragers Pieter Terpstra, Jan Posthumus en Ale de Jager.
Alle leden binne fan herte wolkom op dizze jûn.