25 jier wynmûne

Hjoed is it 25 jier lyn dat de wynmûne offisjeel yn bedriuw naam is. Mei de opbringst fan wynenerzjy binne soad projekten yn doarp realisearre. Sinnepanielen op skoalle en sportkantine, it skoalbuske, ledlampen op sportfjild,….Dizze skjinne, duorsume enerzjy hat it doarp yn de ôfrûne jierren in soad fernijing oplevere.