Happy NEWS Year!

2019 is foarby flein. It jier 2020 is begûn. In jier mei 366 nije dagen. Mei folop nijs út de trije doarpen. De ynternet wurkgroep, Leo, Robin, Rein, Sietie, Wilma, Fenna, Titia, Anneke en Joke, winsket jim in sprankeljend jier ta!