2011 yn wurd en byld

Sa yn it nije jier is it tiid om efkes werom te sjen op wat west hat. Fan al it doarpse nijs fan 2011 hat Piet Elzinga in moai jierboek gearstalle. Sjoch ús doarp 2011 leit klear en sil meikoarten nei de drukker.
Jim kinne fan hjoed ôf jim bestelling trochjaan by Piet Elzinga.