2011

It kommende jier sil de redaksje wer fol fjoer en faasje dwaande om Reduzum.com sa aktueel mooglik te hâlden. Mei jim help sil dat grif goed komme. André, Els, Lutske, Sietie, Titia, Geeske, Piet, Tjeerd, Jeltsje en Wilma winskje jim dan ek in knalgoed 2011 ta.