20 jier mei-elkoar fytse

De fytsklup fan de Vrouwen van Nu giet al 20 jier mei-elkoar te fytsen. Op woansdei 12 augustus sille se wer in hiele dei der op út. Dêrom wolle se graach dat safolle mooglik froulju meigean.