20 jaar Reduzum.com

Yn septimber is it 20 jier ferlyn dat Reduzum in eigen doarpside krige. Harke van der Wal, ien fan de redaksjeleden fan eartiids, waard hjiroer yn 2001 troch it telefyzje programma Van Gewest tot Gewest ynterviewd.
De kommende wiken wolle we jim meinimme yn it ferhaal fan de site.
Besjoch de trailer fan de dokumintêre oer Reduzum.com dy’t yn septimber online komt.