Kopy Linepraat

De Linepraat reizige dizze simmer mei tal doarpsgenoaten mei oer de grins. Mar de knyntsjedagen binne hast wer foar by. De fakânsjegongers binne wer thús út Peru, Kroatie, Hongarije of wêr dan ek. De merke stiet foar de doar. En ek de ferienings brûzje wer mei nije aktiviteiten foar it kommend winterskoft. Hawwe jim kopy stjoer dat dan foar 22 augustus nei de doarpskrant de Linepraat.