162 ste PC

Moarn is yn Frentsjer de PC, de wichtichste manlju haadklasse keatspartij.
We winskje âld Redúster Alle Jan Anema mei syn keatsmaten in soad sukses.
Ek Peter Tolsma docht mei. As coach fan partoer van der Bos (Team Puur passie) hat er hjir in wichtige rol.
Dat de bêste mar winne mei.