Histoarje Reduzum

De argyfgroep giet dizze moanne wer los mei it op oarder bringen fan alderhande wichtige saken dy’t in plakje krije moatte yn it doarpsargyf.
Dit bard woansdeitejûns yn skoalle fan 7 oant healwei njoggenen. De earste kear dit jier is 17 jannewaris. Dêrnei  woansdei 31 jannewaris, 14 febrewaris. Wa’t dêr by wêze wol of gewoan ris lâns komme wol: graach !