150 jier Vriendenkring

11 juny 2016 fiert toanielferiening De Vriendenkring Idaerd, Eagum en It Hôflân har 150-jierich bestean.
Oerdei is der lokaasje teater. Jûns 20.00 oere is der kabaret en nei ôfrin feest mei Deetoxx
Kaarten te keap yn Reduzum by Koffiehuis De Blauwe Tent en Slagerij Sixma en Kaphûs. Yn Idaerd by Harmien Scholten (Buorren 17A) Tel 0566-621771