12 maanden Nederland

Op muzyk fan Tsjaikovsky en oan de hân fan foto en filmmateriaal gean de Vrouwen van Nu tongersdei 9 oktober in reis meitsje troch de 12 provinsjes fan Nederlân. Dizze jûn begint om 19.45 yn de Trije doarpen skoalle.
Yn it skoft kin jim tsjoege wêze fan in bjusterbaarlike film, dêr’t yn Reduzum noch lang oer neipraat wurde sil.