10 jier kroechbaas

Wa kin se net. Jeroen en Lutske, de útbaters fan kafee-bar de Welp.
As it giet om biljerten, kaarten, toaniel, Merke, Zumba, de bijpraattafel, samar in praatsje as in hapke en in drankje, elkenien komt graach by harren oer de flier. Hjoed is it 10 ferlyn dat se de kroech oernamen fan Rijk en Sjoukje. Lokwinske, Jeroen en Lutske