10 jier Bernewrâld

Bernedeiferbliuw Bernewrâld is jierdei, se bestean 10 jier.
Sneon 14 april tusken 13.00 en 17.00 oere is elkenien fan herte wolkom by de Bernewrâld om dit feest mei harren mei te fieren. Dit is ek de kâns om te sjen wat sy fan de winkel ‘It Sutelplak’ makke ha. Komme jim ek!?